Tạm ngưng giao dịch thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương 
Sở Ngoại vụ tạm ngưng giao dịch TTHC trực tiếp tại tầng 1, Trung tâm Hành chính công tỉnh, chuyển sang thực hiện tiếp nhận TTHC trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích kể từ ngày 02/6/2021
LIÊN KẾT