Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tỉnh Bình Dương (Binh Duong FSC) 
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ. Trung tâm có chức năng tư vấn, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và cung cấp các loại hình dịch vụ hành chính công có liên quan đến hoạt động đối ...
LIÊN KẾT