Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 05/12/2017, 14:00
Phòng Lãnh sự - Thanh tra
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/12/2017
Giới thiệu cơ cấu tổ chức Phòng Lãnh sự - Thanh tra
I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN     

1. Chức năng

Tham mưu giúp cho Ban Giám đốc sở thực hiện chức năng:

a) Quản lý nhà nước về công tác Lãnh sự – Việt kiều và các công tác khác liên quan đến yếu tố lãnh sự theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao; tham mưu cho Ban Giám đốc Sở giải quyết những vấn đề có liên quan đến nhân tố nước ngoài theo quy định của pháp luật, theo điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và theo thông lệ quốc tế.

b) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về đối ngoại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật

c) Thanh tra Sở Ngoại vụ chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Ngoại giao

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Công tác Lãnh sự

a) Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở tiếp nhận và thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài; Tổ chức thực hiện việc quản lý  cán bộ công chức, viên chức của tỉnh ra nước ngoài; Hướng dẫn thủ tục xin cấp mới, gia hạn hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao cho cán bộ công chức của tỉnh;

b) Phối hợp các phòng chuyên môn thuộc sở tham mưu Ban Giám đốc trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị, văn bản phân công, phân cấp quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đối ngoại cũng như chương trình kế hoạch tổng thể về hoạt động đối ngoại của địa phương;  

c) Phối hợp với các ngành chức năng xử lý các vấn đề có liên quan đến nhân tố nước ngoài theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của lãnh đạo Sở;

d) Hướng dẫn giúp các sở, ngành, UBND các huyện, thị trong việc mời các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào làm việc, tham dự hội thảo, đàm phán, ký kết các dự án viện trợ, hợp tác kinh doanh hoặc tham quan, học tập, nghiên cứu… tại địa phương;

e) Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trong việc nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương theo sự hướng dẫn của Bộ Ngoại giao (Ủy ban về người Việt Nam ở nước Ngoài);

g) Phối hợp với các Sở, ban, ngành thẩm định hồ sơ và tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh cho phép cá nhân và tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến thăm, làm việc và hoạt động tại địa phương;

h) Làm đầu mối phối hợp với các ngành có liên quan giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động của các cá nhân và tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn thủ tục pháp lý về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài như: thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động, giấy phép lập văn phòng dự án, gia hạn giấy phép… và các vấn đề khác phát sinh trong quá trình hoạt động tại địa phương;

i) Phối hợp với các ngành chức năng của địa phương và Trung ương trong việc giải quyết vấn đề MIA;

k) Phối hợp Ban tổ chức tỉnh ủy, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh theo dõi, thống kê tổng hợp tình hình đi nước ngoài của cán bộ đảng viên;

l) Phối hợp Sở Tư pháp theo dõi kiểm tra việc kết hôn với người nước ngoài, việc giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài cũng như kiểm tra, giám sát hoạt động của cácVăn phòng con nuôi nước ngoài tại địa phương;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở.

2.2. Công tác Thanh tra

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Ngoại vụ.

b) Thanh tra việc chấp hành pháp luật và quy định chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

c) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý hành chính.

d) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

e) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

g) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

h) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

i) Được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các đoàn thanh tra.

k) Tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ.

l) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.​

Điện thoại      : (0274) 3. 872.973


Lượt người xem:  Views:   11730
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by