Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 05/12/2017, 14:00
Văn phòng Sở Ngoại vụ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/12/2017
Giới thiệu cơ cấu tổ chức Văn phòng Sở Ngoại vụ

I. THÔNG TIN CHUNG 

Chánh Văn phòng: Phan Văn Sáng

Điện thoại      : (0274) 3. 824.805

Fax                 : (0274) 3. 820.260
Email              : sangpv@binhduong.gov.vn
II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN     

1. Chức năng

Tham mưu giúp Ban Giám đốc tổng hợp, điều phối hoạt động của các phòng và đơn vị thuộc Sở theo chương trình và kế hoạch làm việc; thực hiện công tác tổ chức, hành chính, quản trị đối với các hoạt động của Sở.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 Làm đầu mối phối hợp các phòng thực hiện các nhiệm vụ chung của Sở được nêu tại điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh, cụ thể là:

a) Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch tổng thể dài hạn và hàng năm về hoạt động đối ngoại, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở để trình UBND tỉnh phê duyệt.

 b) Phối hợp với các phòng và đơn vị trực thuộc Sở (nếu có) tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác; xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Sở. Khi chương trình, kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt, Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

c) Văn phòng chủ trì soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo các văn bản của Sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; kiểm tra thể thức, hình thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản hành chính của Sở.

d) Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung, quy định của Sở, bảo đảm thực hiện chế độ làm việc theo đúng kỷ cương, kỷ luật lao động, thực hiện quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của công chức trong sinh hoạt cũng như khi thi hành công vụ.

e) Tham mưu Ban Giám đốc và Hội đồng thi đua, khen thưởng của cơ quan tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm, xem xét việc kỷ luật tổ chức và cá nhân vi phạm (nếu có).

g) Tổ chức quản lý, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, và giữ gìn, bảo quản tài liệu của Sở. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê phục vụ cho công tác quản lý của Sở. Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng danh mục các tài liệu mật của ngành, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác bảo mật theo đúng quy định của nhà nước.

h) Tham mưu Ban Giám đốc trong việc quản lý tổ chức bộ máy; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách chế độ đãi ngộ, khen thưởng; đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, lý luận quản lý nhà nước và các kiến thức bổ trợ khác cho cán bộ công chức của Sở.

i) Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung đã được UBND tỉnh phê duyệt.

k) Tham mưu Ban Giám đốc tổ chức thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản của Sở theo đúng quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc giao.

Lượt người xem:  Views:   12030
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by