Tin Tức
Thứ 6, Ngày 05/02/2021, 11:00
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/02/2021
​Ngày 21/01/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phát động phong trào thi đua năm 2021 với những nội dung như sau

:

CHỈ THỊ

Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 theo Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2021 với những nội dung như sau:

1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, các chủ trương, chính sách của Đảng về thi đua yêu nước. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

2. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 01-NQ/CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, quán triệt phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển" và chủ đề thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng Bình Dương văn minh, giàu đẹp", các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết, kế hoạch đề ra.

3. Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, cần xây dựng các giải pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong các phong trào thi đua.

4. Thi đua thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao các Chỉ số đo lường sự phục vụ hành chính của các cơ quan, địa phương như: Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX)…, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

6. Phong trào thi đua cần tập trung hướng về cơ sở và được tổ chức, phát động với hình thức phong phú, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; thông qua các phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu để khen thưởng kịp thời. Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề để hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế, qua đó đánh giá tính hiệu quả, thiết thực của các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của điển hình tiên tiến, nhất là việc nêu gương, học tập trong cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở.

7. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng thành tích, kịp thời, công khai, minh bạch. Công tác khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua và việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, thực sự có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương; chú trọng khen thưởng và đề xuất khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp.

8. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và các thành viên trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp Nhân dân.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền cùng cấp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động với tinh thần trách nhiệm cao, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh.

11. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để theo dõi, chỉ đạo./.

 01-CT.signed.pdf

 

Nơi nhận:

- Hội đồng TĐKT TW;

- Ban TĐKT TW;

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Các ĐV thuộc cụm, khối thi đua của tỉnh;

- LĐVP, CV, TH;

- Lưu: VT, Lh. 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Thao​


Lượt người xem:  Views:   316
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức