Tin Tức
Thứ 4, Ngày 01/11/2023, 08:00
Tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/11/2023
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 35 -KH/BTGTU ngày 24 tháng 10 năm 2023 về Tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025


- Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 08/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

 - Căn cứ Chương trình công tác năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng thời nhằm tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền Nghị quyết và kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền Nghị quyết, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân; các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực quan sinh động, phù hợp với các tầng lớp Nhân dân.

- Cuộc thi phải được triển khai sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo thành đợt thi đua sôi nổi trong việc sáng tác các tác phẩm, sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh. Công tác tổ chức cuộc thi phải đảm bảo chất lượng, khách quan, công bằng, đem lại hiệu quả thiết thực.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tham gia cuộc thi

- Các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh Bình Dương đều có thể đăng ký tham gia cuộc thi (trừ cá nhân là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký).

- Không hạn chế độ tuổi thí sinh tham gia; trường hợp thí sinh dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp.

2. Nội dung thi

        Các thí sinh chọn trong số các nội dung sau để thiết kế các sản phẩm tuyên truyền, cụ thể như sau:

        - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        - Kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        - Chương trình đột phá của Tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

        - Chương trình đột phá về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

        - Chương trình đột phá về tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

        - Chương trình đột phá về tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

          - Các chương trình hành động, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        * Lưu ý: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ cập nhật: Kế hoạch, thể lệ và các tài liệu liên quan đến cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy: tinhuybinhduong.vn; Cổng thông tin điện tử Tỉnh: binhduong.gov.vn hoặc quét mã Qr-Code.

3. Hình thức thi, gồm 03 hạng mục: (Thể lệ cuộc thi gửi kèm).

        - Hạng mục A: Thiết kế ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền dưới dạng đồ họa (infographic).

        -Hạng mục B: Thiết kế sản phẩm tuyên truyền dưới dạng video như: video clip, motion graphic.

        - Hạng mục C: Xây dựng kịch bản tuyên truyền dưới dạng tiểu phẩm, kịch ngắn; thơ, nhạc.

4. Cơ cấu giải thưởng

        - Cơ cấu giải thưởng: gồm 03 nhóm giải theo 03 hạng mục, mỗi nhóm giải có: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 06 giải khuyến khích. Giải thưởng gồm Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (dành cho các giải nhất, nhì, ba), Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng theo quy định.

        - Ban Tổ chức sẽ trao các giải tập thể theo từng hạng mục; mỗi hạng mục có 03 giải gồm: giải nhất, nhì, ba cho các địa phương, đơn vị có nhiều tác phẩm, sản phẩm tham dự thuộc nhiều thể loại và đạt nhiều giải cao của cuộc thi.

         -Tùy vào điều kiện thực tế và chất lượng sản phẩm dự thi, Ban Tổ chức được quyết định và điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

5. Thời gian tổ chức cuộc thi

        - Từ tháng 10/2023 đến ngày 11/11/2023: Triển khai kế hoạch, thể lệ.

        - Từ ngày 11/11/2023 đến ngày 11/12/2023: Nhận sản phẩm dự thi.

        - Từ ngày 12/12/2023 đến ngày 25/12/2023: Tổ chức chấm thi.

        - Trong tháng 12/2023: Tổng kết, trao giải.

III. KINH PHÍ

        Cuộc thi sử sụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định và huy động các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ thư ký cuộc thi; lập dự toán kinh phí tổ chức, thanh quyết toán theo quy định.

- Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, kịp thời hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia thi.

- Tổ chức công bố kết quả, trao giải thưởng đảm thời gian theo quy định.

2. Đề nghị MTTQ, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn Tỉnh phối hợp thực hiện các nội dung sau:

 - Phối hợp tổ chức triển khai, phát động cuộc thi; tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân của địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia cuộc thi; đăng tải thông tin cuộc thi trên trang/cổng thông tin điện tử của đơn vị, địa phương.

- Làm đầu mối tiếp nhận và chọn lọc các sản phẩm dự thi của tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị để gửi tham gia cuộc thi.

3. Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương: Chủ trì mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cuộc thi; kịp thời phản ánh đậm nét việc triển khai, tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh; tham gia cuộc thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tích cực phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả tốt./.

--------------------------------------------------------------------------------------

THỂ LỆ

Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 35-KH/BTGTU, ngày 24 tháng 10 năm 2023

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

1. Đối tượng dự thi

        - Các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh Bình Dương đều có thể đăng ký tham gia cuộc thi (trừ cá nhân là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký).

        - Không hạn chế độ tuổi thí sinh tham gia; trường hợp thí sinh dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp.

2. Nội dung thi

        Thí sinh chọn trong số các nội dung sau để thiết kế các sản phẩm tuyên truyền, cụ thể như sau:

         - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        - Kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        - Chương trình đột phá của Tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

        - Chương trình đột phá về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

        - Chương trình đột phá về tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

        - Chương trình đột phá về tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

          - Các chương trình hành động, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        * Ngày 30/10/2023: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ cập nhật: Kế hoạch, thể lệ và các tài liệu liên quan về cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy: tinhuybinhduong.vn, Cổng thông tin điện tử Tỉnh: binhduong.gov.vn. 

 

Quét mà QR để xem lấy tài liệu

 Tailieu.png

3. Hình thức thi:

Sản phẩm tham gia dự thi có thể của 01 tác giả hoặc 01 nhóm tác giả dưới các hình thức sau:

- Hạng mục A: Thiết kế ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền dưới dạng đồ họa (infographic).

- Hạng mục B: Thiết kế sản phẩm tuyên truyền dưới dạng video như: video clip, motion graphic.

- Hạng mục C: Xây dựng kịch bản tuyên truyền dưới dạng tiểu phẩm, kịch ngắn; thơ, nhạc.

4. Những quy định cụ thể

4.1. Hạng mục A: Thiết kế ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền dưới dạng đồ họa (infographic).

Sản phẩm thể hiện sự sáng tạo, được thiết kế bằng các phần mềm đồ họa hoặc các phần mềm chuyên dụng khác. File ảnh đồ họa có độ phân giải ít nhất 1.920x1.080 pixels, thuận tiện trong việc sử dụng với nhiều chất liệu; khi phóng to, thu nhỏ vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh, nghệ thuật. Hình ảnh và bố cục trang trọng, hài hòa, có tính mỹ thuật và khái quát cao, rõ nét, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết và bám sát nội dung cuộc thi.

4.2. Hạng mục B: Thiết kế sản phẩm tuyên truyền dưới dạng video như: Video clip, motion graphic.

- Nội dung, lời bình bằng Tiếng Việt phù hợp, đảm bảo nội dung tuyên truyền, độ dài tối đa không quá 05 phút.

- Video có chủ đề, kết cấu hoàn chỉnh, chất lượng hình ảnh đạt tối thiếu 720p trở lên và 128 bit trở lên với âm thanh.

- Đính kèm lời bình (file word), thông tin về tất cả bản nhạc được sử dụng trong clip.

4.3. Hạng mục C: Xây dựng kịch bản tuyên truyền dưới dạng tiểu phẩm, kịch ngắn, thơ, nhạc

Các tác phẩm dự thi là kịch bản tiểu phẩm, kịch ngắn có thời lượng không quá 15 phút, nội dung phải cụ thể, có thông điệp truyền tải trong thời gian quy định, lời thoại xúc tích, kết cấu chặt chẽ về đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Đối với tác phẩm là thơ, nhạc phải đảm bảo chuyển tải nội dung, thông điệp một cách trọn vẹn, các quy định về văn hóa, văn học, nghệ thuật, âm nhạc…

* Ghi chú: Đối với hạng mục A và B: yêu cầu mỗi tác phẩm dự thi kèm theo một bản thuyết minh mô tả ý tưởng của tác phẩm trên file word, tối đa không quá 500 từ in trên giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman gồm: Tên tác giả/ nhóm tác giả và thông tin liên hệ, nhan đề tác phẩm, thời lượng,…

5. Tiêu chí đánh giá

Các tác phẩm dự thi được đánh giá dựa trên các tiêu chí:

- Thông điệp rõ ràng, dễ nhớ và phù hợp với chủ đề cuộc thi; phù hợp với nhiều đối tượng tuyên truyền.

- Tính sáng tạo, hiệu quả về nội dung, hình thức thể hiện; thể hiện rõ ý tưởng của tác phẩm.

- Hình thức thể hiện ấn tượng, sáng tạo, gần gũi với cuộc sống.

- Chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt, giai điệu vui tươi, phù hợp.

6. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Từ tháng 10/2023  đến ngày 11/11/2023: Triển khai kế hoạch.

- Từ ngày 11/11/2023 đến ngày 11/12/2023: Nhận sản phẩm dự thi.

- Từ ngày 12/12/2023  đến ngày 25/12/2023: Tổ chức chấm thi.

- Trong tháng 12/2023: Tổng kết, trao giải.

7. Giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng gồm 03 nhóm giải theo 03 hạng mục thi, mỗi hạng mục có: 01 giải  nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 06 giải khuyến khích. Giải thưởng gồm Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng.

- Ban Tổ chức sẽ trao các giải tập thể theo từng hạng mục thi (mỗi hạng mục 03 giải: nhất, nhì, ba) cho các địa phương, đơn vị có nhiều tác phẩm, sản phẩm dự thi thuộc nhiều thể loại và đạt nhiều giải cao.

- Tùy vào điều kiện thực tế và chất lượng sản phẩm dự thi Ban Tổ chức có quyền điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

8. Một số yêu cầu khác

- Tác phẩm đã đoạt giải ở các cuộc thi khác không được tham gia cuộc thi này. Các tác phẩm dự thi không được xuất hiện các hình ảnh, logo quảng cáo của các nhãn hàng, doanh nghiệp. Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp cho Ban Tổ chức.

- Trong trường hợp tác phẩm dự thi đạt giải được tạo ra bởi nhóm, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao giải thưởng cho trưởng nhóm hoặc đại diện nhóm. Khi phát hiện tác phẩm được trao giải vi phạm các quy định trong thể lệ, Ban Tổ chức sẽ xem xét thu hồi giải thưởng, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý theo quy định và thông báo kết quả trên phương tiện thông tin đại chúng.         

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm pháp lý nếu phát sinh bất cứ vấn đề nào liên quan đến bản quyền của các yếu tố, sản phẩm được sử dụng trong tác phẩm dự thi; có toàn quyền sử dụng tác phẩm dự thi đạt giải cho mục đích tuyên truyền trong các hoạt động của Tỉnh mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

- Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức sẽ điều chỉnh thể lệ cuộc thi cho phù hợp với tình hình thực tế.

9. Gửi tác phẩm dự thi

Tác giả hoặc nhóm tác giả gửi file hoặc đường link tác phẩm dự thi về địa chỉ email cuộc thi: cuocthithietketuyentruyennqbd@gmail.com hoặc nộp trực tiếp tại: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tầng 19, tháp B, tòa nhà Trung tâm hành chính Tỉnh. Ghi đầy đủ thông tin về cơ quan, đơn vị, địa phương, địa chỉ, điện thoại và email liên hệ.

10. Thông tin liên hệ

Các thông tin về kế hoạch, thể lệ cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức cập nhật trên: Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy (tinhuybinhduong.vn), Cổng thông tin điện tử của Tỉnh (binhduong.gov.vn), Báo Bình Dương online (baobinhduong.vn).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí: Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng phụ  trách phòng Chuyên môn 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, điện thoại: 0946 859 674.  

Lượt người xem:  Views:   610
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức