Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Công tác lễ tân

Công tác lễ tân
Thứ 6, Ngày 06/03/2020, 15:00
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 88/2012/NĐ-CP
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/03/2020
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 88/2012/NĐ-CP

1. Cấp phép hoạt động báo chí tại Việt Nam cho phóng viên nước ngoài không thường trú

Tên thủ tục hành chính

Cấp phép hoạt động báo chí tại Việt Nam cho phóng viên

nước ngoài không thường trú

Trình tự thực hiện

- Phóng viên nước ngoài có yêu cầu hoạt động báo chí tại Việt Nam gửi hồ sơ tới Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc các cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện Việt Nam)

- Bộ Ngoại giao thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép (trong trường hợp được chấp thuận) hoặc gửi văn bản thông báo (trong trường hợp không chấp thuận đối với đề nghị của phóng viên).

- Sau khi vào Việt Nam, phóng viên nước ngoài đến cơ quan hướng dẫn phóng viên của Bộ Ngoại giao (Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài) hoặc một cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy nhiệm để nhận Giấy phép hoạt động báo chí và hướng dẫn hoạt động. 

Cách thức thực hiện- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao) hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- 01 Đơn đề nghị hoạt động báo chí tại Việt Nam dành cho phóng viên không thường trú được đại diện có thẩm quyền của cơ quan báo chí nước ngoài ký duyệt (theo mẫu 01/BC-BNG ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP).

- 01 bản chụp hộ chiếu của phóng viên nước ngoài.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính.

Thời hạn giải quyết10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

thủ tục hành chính

Phóng viên nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện

thủ tục hành chính

Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao)

Kết quả thực hiện

thủ tục hành chính

Giấy phép hoạt động báo chí.
Phí, lệ phí Miễn phí.
Yêu cầu, điều kiện của    thủ tục hành chính (nếu có)

-Hồ sơ nộp ít nhất 10 ngày làm việc trước ngày dự định vào Việt Nam.

-Sau khi vào Việt Nam, phóng viên nước ngoài đến cơ quan hướng dẫn phóng viên (Trung tâm Hướng dẫn Báo chí Nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao) hoặc một cơ quan được Bộ Ngoại giao chấp thuận để nhận Giấy phép hoạt động báo chí và được hướng dẫn hoạt động.

Mẫu đơn, tờ khai hành chính, mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

- Đơn đề nghị hoạt động báo chí tại Việt Nam dành cho phóng viên không thường trú (Mẫu số 01/BC-BNG ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012).

- Mẫu Giấy phép hoạt động báo chí tại Việt Nam (kèm theo)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2).

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 4).

- Thông tư 06/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

2. Lập Văn phòng thường trú của báo chí nước ngoài tại Việt Nam

Tên thủ tục hành chính

Lập Văn phòng thường trú của báo chí nước ngoài tại

Việt Nam

Trình tự thực hiện

- Cơ quan báo chí nước ngoài có yêu cầu lập Văn phòng thường trú tại Việt Nam gửi hồ sơ tới Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

- Bộ Ngoại giao thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép lập Văn phòng thường trú tại Việt Nam cho cơ quan báo chí nước ngoài nếu được chấp thuận.

- Phóng viên thường trú của Văn phòng thường trú đến Bộ Ngoại giao nhận Giấy phép mở văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam (trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo chấp thuận).

Cách thức thực hiện- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao) hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- 01 Đơn đề nghị thành lập Văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam được người đứng đầu hoặc người được ủy quyền của cơ quan báo chí nước ngoài ký duyệt, đóng dấu (theo mẫu 02/BC-BNG ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP).

- 01 bản chụp Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân của cơ quan báo chí nước ngoài đã được hợp pháp hóa (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước liên quan là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại).

- 01 bản thông tin cơ bản về cơ quan báo chí nước ngoài.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện  

thủ tục hành chính

Cơ quan báo chí nước ngoài.

Cơ quan thực hiện

thủ tục hành chính

Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao).

Kết quả thực hiện

thủ tục hành chính

Giấy phép lập Văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam.
Phí, lệ phí Miễn phí.
Yêu cầu, điều kiện của    thủ tục hành chính (nếu có)Không.
 Mẫu đơn, tờ khai hành chính, mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

- Đơn đề nghị thành lập Văn phòng thường trú tại

Việt Nam (Mẫu 02/BC-BNG ban hành kèm theo Thông tư 06/2012TT-BNG ngày 10/12/2012).

- Mẫu Giấy phép mở Văn phòng báo chí thường trú (kèm theo).

Căn cứ pháp lý của

thủ tục hành chính

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2).

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 7).

- Thông tư 06/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

 

 

 

 

3. Cấp Thẻ phóng viên nước ngoài cho phóng viên thường trú tại Việt Nam.

3.1 Cấp Thẻ phóng viên nước ngoài cho phóng viên thường trú tại Việt Nam.

Tên thủ tục hành chínhCấp Thẻ phóng viên nước ngoài cho phóng viên thường trú tại Việt Nam (cấp lần đầu).
Trình tự thực hiện

- Phóng viên thường trú có yêu cầu cấp Thẻ phóng viên nước ngoài gửi hồ sơ tới Bộ Ngoại giao.

- Bộ Ngoại giao thẩm định hồ sơ và cấp Thẻ phóng viên nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp, Bộ Ngoại giao có thông báo bằng văn bản.

Cách thức thực hiện- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao).
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- 01 văn bản đề nghị cấp mới/cấp lại/gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài được đại diện có thẩm quyền của văn phòng thường trú ký duyệt, đóng dấu về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP).

- 01 bản chụp hộ chiếu của phóng viên thường trú.

- 02 ảnh chân dung 3cm x 4cm của phóng viên thường trú.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính.

Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị.

Đối tượng thực hiện 

thủ tục hành chính

Phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện

thủ tục hành chính

Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao.

Kết quả thực hiện

thủ tục hành chính

Thẻ phóng viên nước ngoài.
Phí, lệ phí Miễn phí.

Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính

(nếu có)

-Trường hợp từ chối, Bộ Ngoại giao thông báo bằng văn bản cho phóng viên nước ngoài.

-Thẻ phóng viên nước ngoài có giá trị không quá 12 tháng, phù hợp với thời hạn thị thực nhập – xuất cảnh của phóng viên.

Mẫu đơn, tờ khai hành chính, mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

- Văn bản đề nghị cấp mới/Thẻ phóng viên nước ngoài (Mẫu 03/BC-BNG ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012).

- Mẫu Thẻ phóng viên nước ngoài (kèm theo)

Căn cứ pháp lý của

thủ tục hành chính

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2).

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 12 khoản 1).

- Thông tư 06/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

3.2 Cấp lại Thẻ phóng viên nước ngoài cho phóng viên thường trú tại Việt Nam.

Tên thủ tục hành chínhCấp lại Thẻ phóng viên nước ngoài cho phóng viên thường trú tại Việt Nam.
Trình tự thực hiện

- Phóng viên thường trú có yêu cầu cấp lại Thẻ phóng viên nước ngoài do bị hỏng, bị mất, gửi hồ sơ tới Bộ Ngoại giao.

- Bộ Ngoại giao thẩm định hồ sơ và cấp lại Thẻ phóng viên nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp lại, Bộ Ngoại giao có thông báo bằng văn bản.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao).

- Thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- Bản khai Đơn đề nghị cấp mới/cấp lại/gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài được đại diện có thẩm quyền của văn phòng thường trú ký duyệt, đóng dấu (theo mẫu 05/BC-BNG ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP).

- Bản chụp hộ chiếu của phóng viên thường trú.

- 02 ảnh chân dung 3cm x 4cm của phóng viên thường trú.

- Thẻ phóng viên nước ngoài (trường hợp Thẻ bị hỏng).

- Đơn trình bày mất Thẻ phóng viên nước ngoài có xác nhận của cơ quan công an (trường hợp Thẻ bị mất).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính.

Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhPhóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện

thủ tục hành chính

Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao.

Kết quả thực hiện

thủ tục hành chính

Thẻ phóng viên nước ngoài.
Phí, lệ phí Miễn phí.

Yêu cầu, điều kiện của

thủ tục hành chính (nếu có)

-Chậm nhất 15 ngày làm việc trước khi Thẻ phóng viên nước ngoài hết hạn, phóng viên thường trú phải làm thủ tục gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài, nếu được Bộ Ngoại giao cho phép tiếp tục làm phóng viên thường trú.

-Thẻ phóng viên nước ngoài có giá trị không quá 12 tháng, phù hợp với thời hạn thị thực nhập – xuất cảnh của phóng viên.

- Trường hợp từ chối, Bộ Ngoại giao thông báo bằng văn bản cho phóng viên nước ngoài.

Mẫu đơn, tờ khai hành chính, mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

- Văn bản đề nghị cấp lại thẻ phóng viên nước ngoài (Mẫu 05/BC-BNG ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012).

- Mẫu Thẻ phóng viên nước ngoài (kèm theo).

Căn cứ pháp lý của

thủ tục hành chính

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2).

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 12 khoản 2).

- Thông tư 06/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

3.3 Gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài cho phóng viên thường trú tại Việt Nam.

Tên thủ tục hành chínhGia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài cho phóng viên thường trú tại Việt Nam.
Trình tự thực hiện

- Phóng viên thường trú có yêu cầu gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài nộp hoặc gửi hồ sơ tới Bộ Ngoại giao.

- Bộ Ngoại giao thẩm định hồ sơ và gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài. Trường hợp từ chối gia hạn, Bộ Ngoại giao có thông báo bằng văn bản.

Cách thức thực hiện- Nộp hồ sơ trực trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao).
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- Bản khai Đơn đề nghị cấp mới/cấp lại/gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài được đại diện có thẩm quyền của văn phòng thường trú ký duyệt, đóng dấu (theo mẫu 05/BC-BNG ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP).

- 01Thẻ phóng viên nước ngoài của phóng viên thường trú.

- 01 bản chụp hộ chiếu của phóng viên thường trú.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhPhóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện

thủ tục hành chính

Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao).

Kết quả thực hiện

thủ tục hành chính

Thẻ phóng viên nước ngoài đã được gia hạn.
Phí, lệ phí Miễn phí.

Yêu cầu, điều kiện của

thủ tục hành chính (nếu có)

- Chậm nhất 15 ngày làm việc trước khi Thẻ phóng viên nước ngoài hết hạn, phóng viên thường trú phải làm thủ tục gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài.

- Thẻ phóng viên nước ngoài có giá trị không quá 12 tháng, phù hợp với thời hạn thị thực nhập – xuất cảnh của phóng viên.

- Trường hợp từ chối, Bộ Ngoại giao thông báo bằng văn bản cho phóng viên nước ngoài.

Mẫu đơn, tờ khai hành chính, mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

- Văn bản đề nghị cấp/gia hạn thẻ phóng viên nước ngoài (Mẫu 05/BC-BNG ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP).

- Mẫu Thẻ phóng viên nước ngoài (kèm theo).

Căn cứ pháp lý của

thủ tục hành chính

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2).

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 12 khoản 3).

- Thông tư 06/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

4. Cấp phép hoạt động thông tin, báo chí tại các địa phương của Việt Nam cho Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam

Tên thủ tục hành chínhCấp phép hoạt động thông tin, báo chí tại các địa phương  của Việt Nam cho Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam.
Trình tự thực hiện

- Văn phòng thường trú có yêu cầu hoạt động thông tin, báo chí tại các địa phương của Việt Nam gửi hồ sơ tới Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời thông báo tới  Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao).

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trả lời Văn phòng thường trú bằng văn bản.

Cách thức thực hiện- Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc fax đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- 01 văn bản đề nghị hoạt động báo chí của Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam được đại diện có thẩm quyền của văn phòng thường trú ký duyệt, đóng dấu (theo mẫu 04/BC-BNG ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP).

- 01 bản chụp Thẻ phóng viên nước ngoài của phóng viên thường trú.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhVăn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện

thủ tục hành chính

Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả thực hiện

thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận.
Phí, lệ phí Miễn phí.

Yêu cầu, điều kiện của

thủ tục hành chính (nếu có)

Văn phòng thường trú thông báo cho Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao) về yêu cầu hoạt động thông tin, báo chí tại địa phương.
Mẫu đơn, tờ khai hành chính, mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

- Văn bản đề nghị hoạt động báo chí của Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu 04/BC-BNG ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012).

- Giấy phép hoạt động báo chí (kèm theo).

Căn cứ pháp lý của

thủ tục hành chính

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2).

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 13 khoản 3, 4).

- Thông tư 06/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

5. Cấp phép làm trợ lý báo chí của Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam

Tên thủ tục hành chínhCấp phép làm trợ lý báo chí của Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam
Trình tự thực hiện

- Văn phòng thường trú có yêu cầu thuê trợ lý báo chí gửi hồ sơ tới Bộ Ngoại giao.

- Bộ Ngoại giao thẩm định hồ sơ và trả lời Văn phòng thường trú bằng văn bản.

Cách thức thực hiện- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao).
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- 01 văn bản đề nghị chấp thuận trợ lý báo chí được đại diện có thẩm quyền của văn phòng thường trú ký duyệt, đóng dấu (theo mẫu 06/BC-BNG ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP).

- 01 bản thông tin cá nhân có xác nhận của chính quyền địa phương đối với người được đề nghị cấp phép làm trợ lý báo chí.

- 02 ảnh chân dung 3cm x 4cm của người được đề nghị cấp phép làm trợ lý báo chí.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

thủ tục hành chính

Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện

thủ tục hành chính

Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao).

Kết quả thực hiện

thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận.
Phí, lệ phí Miễn phí .

Yêu cầu, điều kiện của

thủ tục hành chính (nếu có)

Không.
Mẫu đơn, tờ khai hành chính, mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)Đơn đề nghị chấp thuận trợ lý báo chí (Mẫu 06/BC-BNG ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012.

Căn cứ pháp lý của

thủ tục hành chính

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2).

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 14 khoản 1).

- Thông tư 06/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

6. Cấp phép làm cộng tác viên của Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam

Tên thủ tục hành chínhCấp phép làm cộng tác viên của Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam
Trình tự thực hiện

- Văn phòng thường trú có yêu cầu thuê cộng tác viên gửi hồ sơ tới Bộ Ngoại giao.

 

- Bộ Ngoại giao thẩm định hồ sơ và trả lời Văn phòng thường trú bằng văn bản.

Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ trực tiếp qua bưu điện đến Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao).
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- 01 văn bản đề nghị chấp thuận cộng tác viên báo chí được đại diện có thẩm quyền của văn phòng thường trú ký duyệt, đóng dấu (theo mẫu 06/BC-BNG ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP).

- 01 bản thông tin cá nhân của người được đề nghị chấp thuận làm cộng tác viên.

- 01 ảnh chân dung 3cm x 4cm của người được cử làm cộng tác viên.

- 01 văn bản chính thức của cơ quan đại diện nước ngoài cam kết từ bỏ quyền ưu đãi, miễn trừ của cộng tác viên này kể từ thời điểm được chấp thuận làm cộng tác viên báo chí (đối với trường hợp cộng tác viên là vợ hoặc chồng của thành viên cơ quan đại diện nước ngoài và được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhVăn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện

thủ tục hành chính

Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao.

Kết quả thực hiện

thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận.
Phí, lệ phí Miễn phí.

Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính (nếu có)

 

Không
Mẫu đơn, tờ khai hành chính, mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)Đơn đề nghị chấp thuận trợ lý/cộng tác viên báo chí (Mẫu 06/BC-BNG ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP).

Căn cứ pháp lý của

thủ tục hành chính

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2).

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 15 khoản 1).

- Thông tư 06/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

 

 

7. Cấp Giấy phép phát hình quốc tế cho phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng.

Tên thủ tục hành chínhCấp Giấy phép phát hình quốc tế cho phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng
Trình tự thực hiện

- Phóng viên nước ngoài tại Việt Nam có yêu cầu phát hình quốc tế qua mạng lưới viễn thông công cộng, gửi hồ sơ tới Bộ Ngoại giao.

- Bộ Ngoại giao thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép phát hình quốc tế cho phóng viên. Trường hợp từ chối, Bộ Ngoại giao có thông báo bằng văn bản.

Cách thức thực hiện-Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao).
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- 01 Tờ khai xin cấp phép phát hình quốc tế.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

thủ tục hành chính

Phóng viên nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện

thủ tục hành chính

Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao.

Kết quả thực hiện

thủ tục hành chính

Giấy phép phát hình quốc tế.
Phí, lệ phí Miễn phí.

Yêu cầu, điều kiện của

thủ tục hành chính (nếu có)

Phóng viên nước ngoài thực hiện thủ tục phát hình đi quốc tế qua mạng lưới viễn thông công cộng phải là phóng viên nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo Giấy phép hoạt động báo chí hoặc có Thẻ phóng viên báo chí nước ngoài do Bộ Ngoại giao cấp còn hiệu lực.
Mẫu đơn, tờ khai hành chính, mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)Giấy phép phát hình quốc tế tại Việt Nam (kèm theo).

Căn cứ pháp lý của

thủ tục hành chính

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2).

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 16 khoản 2).

- Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT/BNG-TCBĐ ngày 26/9/2001 hướng dẫn việc phát hình đi quốc tế của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng. 

 

8. Sửa đổi/bổ sung/gia hạn Giấy phép phát hình đi quốc tế cho phóng viên nước ngoài tại  Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng.

 

Tên thủ tục hành chínhSửa đổi/bổ sung/gia hạn Giấy phép phát hình đi quốc tế cho phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng
Trình tự thực hiện

- Phóng viên nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn Giấy phép phát hình đi quốc tế qua mạng lưới viễn thông công cộng gửi hồ sơ đề nghị tới Bộ Ngoại giao.

- Bộ Ngoại giao thẩm định hồ sơ; cấp lại Giấy phép phát hình quốc tế cho phóng viên; trường hợp từ chối cấp phép có thông báo bằng văn bản.

Cách thức thực hiện- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao).
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- 01 Tờ khai xin cấp phép phát hình đi quốc tế, trong đó nêu rõ lý do sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn giấy phép phát hình đi quốc tế.

- 01 bản sao Giấy phép phát hình đi quốc tế cần được sửa đổi/bổ sung/gia hạn.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhPhóng viên nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện

thủ tục hành chính

Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao.

Kết quả thực hiện

thủ tục hành chính

Giấy phép phát hình quốc tế
Phí, lệ phí (quy định rõ miễn phí, lệ phí hoặc mức thu phí, lệ phí)Miễn phí.

Yêu cầu, điều kiện của

thủ tục hành chính (nếu có)

Phóng viên nước ngoài thực hiện thủ tục phát hình đi quốc tế qua mạng lưới viễn thông công cộng phải đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo Giấy phép hoạt động báo chí  hoặc có thẻ phóng viên báo chí nước ngoài do Bộ Ngoại giao cấp còn hiệu lực.
Mẫu đơn, tờ khai hành chính, mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)Giấy phép phát hình quốc tế tại Việt Nam.

Căn cứ pháp lý của

thủ tục hành chính

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2).

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 16 khoản 2).

- Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT/BNG-TCBĐ ngày 26/9/2001 hướng dẫn việc phát hình đi quốc tế của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng. 


​Bấm vào văn bản đính kèm​ Tải về Thu tuc hanh chinh.ND 88 NDCP.doc


Lượt người xem:  Views:   618
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by