Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
36/2012/QĐ-UBND 
Ban hành:
28/08/2012 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
28/08/2012 
Trích yếu:
Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương 
Nội dung Tập tin Đính kèm: