Ảnh
Video
Văn Bản Dự Thảo
​Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương​​​ 
Ngày bắt đầu:
03/10/2019  
Ngày kết thúc:
03/11/2019  
Loại văn bản:
Trích yếu:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương​​​

 
Nội dung:

​​Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương​​​​

Tài liệu đính kèm:DỰ THẢO CHỨC NĂNG, QUYỀN HẠN SỞ NGOẠI VỤ.rar

 
Danh sách Góp ý