CMS_Lienkiet_Trong
Thư viện hình ảnh
  Số lượng truy cập
  Online: 18
  Tổng cộng: 464985
  Thanh tra Sở Ngoại vụ

  I. THÔNG TIN CHUNG 

  Phụ trách Thanh tra: VŨ THANH HÙNG

  Điện thoại      : (0274) 3. 872.975

  Fax                 : (0274) 3. 820.260
  Email              : hungvt.ngv@binhduong.gov.vn
  II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN     

  1. Chức năng

  a) Thanh tra Sở Ngoại vụ là cơ quan thuộc Sở Ngoại vụ, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về đối ngoại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật.

  b) Thanh tra Sở Ngoại vụ chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Ngoại giao.

            c) Thanh tra Sở Ngoại vụ được sử dụng con dấu riêng.

  d) Thanh tra Sở Ngoại vụ hiện có 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách, do Giám đốc Sở bổ nhiệm. 

  2. Nhiệm vụ, quyền hạn

  a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Ngoại vụ.

  b) Thanh tra việc chấp hành pháp luật và quy định chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

  c) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý hành chính.

  d) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

  e) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

  g) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

  h) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  i) Được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các đoàn thanh tra.

  k) Tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ.

  l) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  Liên kết website
  CMS_LienKet_Ngoai