Thư viện hình ảnh
  Số lượng truy cập
  Online: 27
  Tổng cộng: 464985
  Phòng Hợp tác Quốc tế

  I. THÔNG TIN CHUNG 

  Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thùy Linh

  Điện thoại      : (0274) 3. 872.976

  Fax                 : (0274) 3. 820.260
  Email              : 

  II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN     

  1. Chức năng

  Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế đối ngoại và hợp tác quốc tế.

  Tham mưu, đề xuất các hình thức và nội dung hợp tác với các tổ chức quốc tế và các địa phương nước ngoài.

  2. Nhiệm vụ, quyền hạn

  a) Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng chương trình, hình thức và nội dung hợp tác với các tổ chức quốc tế và các địa phương nước ngoài;

   b) Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cho phép sử dụng Thẻ doanh nhân APEC (ABTC) trình UBND tỉnh ra Quyết định;

  c) Phối hợp nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch triển khai mở rộng quan hệ đối ngoại và thỏa thuận hợp tác quốc tế của tỉnh với các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức phi chính phủ nước ngoài;

  d) Cung cấp thông tin kinh tế, thương mại, đầu tư cho lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp. Tham gia, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào làm ăn và đầu tư tại địa phương;

  e)Tham gia các hoạt động  xúc tiến đầu tư, thương mại và tiếp thị;

  g) Phối hợp tổ chức và thực hiện các chương trình hội nghị và hội thảo quốc tế;

  h) Tham gia hỗ trợ các sở, ban ngành và các doanh nghiệp thực hiện các chương trình thỏa thuận hợp tác quốc tế đã ký kết;

  i) Tham gia, phối hợp với các phòng chức năng của Sở tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh;

  k) Tham gia hỗ trợ công tác biên dịch, phiên dịch các ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Hoa;

  l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở.


  Liên kết website